اهداف و سیاست ها

هدف حسابرسی داخلی کمک به مدیریت به منظور اطمینان از این است که مواردی هم چون شناسایی و معرفی اصول و ارزش های سازمان، اعمال سیاست ها و خط مشی های سازمان، رعایت قوانین و مقررات، قابل اعتماد و دقیق و قابل اتکا بودن صورت های مالی و سایر اطلاعات منتشر شده و مدیریت کارآمد و اثربخش نیروی انسانی و سایر منابع، آنگونه که بایست اجرا یا رعایت می شود.

این اهداف شامل کارایی و اثربخشی فعالیت ها (اهداف عملکرد)، اعتبار، کامل و به هنگام بودن اطلاعات مالی و مدیریتی (اهداف اطلاعاتی) و پایبندی به قوانین و مقررات جاری (هدف های تطبیقی) است.

اهم اهداف حسابرسی داخلی عبارت است از:

1-اطمینان از صحت گزارشات مالی و رعایت استاندارهای مربوطه که با بررسی مستمر و کنترل صحیح در سیستم های امور مالی محقق می گردد.

۲-­ اطمینان از رعایت بخشنامه ها، آئین نامه ها و عدم انحراف از آنها که با بررسی مستمر و کنترل صحیح در کلیه قسمت ها محقق می گردد.

۳-­ اطمینان از اجرای صحیح کنترل های داخلی که با آزمون مستمر کنترلهای داخلی تحقق می یابد..