منشور اخلاقی

حسابرسی داخلی فعالیت اطمینان بخشی و مشاوره ای مستقل و بی طرفانه  است که به منظور ایجاد ارزش افزوده و بهبود عملیات طراحیمی شود. حسابرسی داخلی با اتخاذ رویکردی منظم و سیستماتیک برای ارزیابی و بهبود اثربخشی فرآیندهای راهبری، مدیریت ریسک و کنترل های داخلی جهت دستیابی به اهداف بانک کمک می کند. به منظور حفظ استقلال و بی طرفی، حسابرسان داخلی از جایگاه سازمانی مناسب و توانایی کار کردن بر طبق استانداردهای حرفه ای برخوردار خواهند بود.
به منظور حفظ و ارتقای استقلال حرفه ای، اختیارات اجرایی واحد حسابرسی داخلی مستقیماً از سوی هیأت مدیره، کمیته حسابرسی یا مدیرعامل بانک به آن واحد تفویض می شود. هیأت مدیره در راستای انجام وظایف حرفه ای و در چارچوب مسئولیت های واحد حسابرسی داخلی از لحاظ دسترسی آزادانه و بدون محدودیت به اسناد و مدارک، کارکنان، فرآیندها و فعالیت های بانک به واحد حسابرسی داخلی اختیار کامل اعطا می کند. هرگونه ممانعت از اعمال این اختیارات در راستای انجام وظایف، در صورت ناموجه بودن، تخلف محسوب می شود.
هیأت مدیره کلیه کارکنان را در قبال ارائه به موقع اسناد، مدارک و اطلاعات درست به حسابرسی داخلی موظف و پاسخگو می داند. همچنین حسابرسان داخلی نیز باید اطلاعات، اسناد و مدارکی که بنا به موقعیت کاری به آنها دسترسی پیدا کرده اند، را کاملاً محرمانه تلقی کنند و الزامات رازداری، ضوابط، مقررات و قوانین حاکم در محل مأموریت خود را رعایت کنند.
دامنه حسابرسی داخلی تمامی فعالیت ها، ریسک های بانک و فعالیت های برون سپاری را در برمی گیرد.
مأموریت
مأموریت اصلی برنامه ریزی شده واحد حسابرسی داخلی، ارزیابی سیستم کنترل داخلی بانک از نقطه نظر طراحی، کاربرد مناسب و اثربخشی آن در حوزه های مختلف به شرح زیر می باشد:
•    ارزیابی کنترل های داخلی؛
•    حسابرسی عملیاتی؛
•    حسابرسی مدیریت؛
گزارش دهی
•    نکات مندرج در پیش نویس گزارش های حسابرسی داخلی با مدیر یا مدیران مربوطه در میان گذاشته شده و نسخه ای از آن به مدیرعامل ارائه می شود.
•    ارسال گزارش نهایی حسابرسی داخلی به واحدهای ذیربط منوط به بررسی آن توسط کمیته حسابرسی خواهد بود.
•    صورت خلاصه ای از مأموریت حسابرسی و پیگیری اقدامات اصلاحی به کمیته ارائه شده و از طریق کمیته به مدیرعامل و هیأت مدیره بانک ارسال خواهد شد.
مسئولیت ها
•    تدوین برنامه انعطاف پذیر سالانه حسابرسی داخلی و پیشنهاد آن به کمیته حسابرسی جهت بررسی و تأیید؛
•    انجام برنامه سالانه مصوب شامل هرگونه وظایف و پروژه های مورد درخواست هیأت مدیره، مدیرعامل و کمیته حسابرسی؛
•    ارائه گزارش های مربوط به رسیدگی های برنامه ریزی شده به مدیرعامل، کمیته حسابرسی و هیأت مدیره؛
•    همکاری و برقراری ارتباط با حسابرسان مستقل به منظور انجام حسابرسی بهینه بانک.

خلاصه کلام

صداقت، درستکاری، حرفه ای گری، رازداری، پای بندی به ارزش های اخلاقی، احترام به همکاران واحدهای دانشگاهی و ارائه خدمات حرفه ای به مدیران دانشگاه هابا توجه به نیاز ها، جزو جدانشدنی اهداف اخلاقی این مرکزمیباشد.